Ocena geriatryczna

diagnostyka chorób osób starszych

Ocena geriatryczna

Diagnostyka powinna być prowadzona przez zespół specjalistów, w którego skład wchodzą: lekarz, pielęgniarka, pracownik socjalny, jak również psycholog i specjalista zajmujący się rehabilitacją.

Ocena geriatryczna

Profesjonalna diagnostyka chorób osób starszych, czyli całościowa ocena geriatryczna to: „wielokierunkowy, zintegrowany proces diagnostyczny, którego celem jest ustalenie zakresu zaburzenia dobrostanu, ustalenia priorytetów leczniczo-rehabilitacyjnych, potrzeb i możliwości zapewnienie dalszego leczenia/rehabilitacji/opieki; określenie zdolności osoby starszej do samodzielnego funkcjonowania oraz ustalenie potrzeb zdrowotnych, psychologicznych i socjalnych osoby w wieku podeszłym” (Maria Kołomecka).

Omawiany proces diagnostyczny obejmuje ocenę:

stanu czynnościowego (samodzielność/sprawność pacjenta)
stanu fizycznego
stanu umysłowego
socjalno-środowiskową.

Jak wygląda diagnoza geriatryczna?

Ocena trwa około 1,5h i obejmuje zarówno spotkanie z rodziną pacjenta, jak i samym pacjentem. Otrzymujecie Państwo opinię psychologiczną, która pomoże w podejmowaniu dalszych kroków aby pomóc pacjentowi geriatrycznemu.

Psychologiczna ocena geriatryczna

jest kluczowym narzędziem w zapewnianiu kompleksowej opieki zdrowotnej dla osób starszych. Jest to proces diagnostyczny, który umożliwia zrozumienie i ocenę stanu psychicznego seniorów, identyfikację ewentualnych problemów emocjonalnych oraz opracowanie spersonalizowanych strategii terapeutycznych.

Dlaczego warto skorzystać z psychologicznej oceny geriatrycznej?

Diagnoza i Leczenie Zaburzeń Psychicznych: Starsze osoby mogą doświadczać różnorodnych problemów zdrowia psychicznego, takich jak depresja, lęki, zaburzenia snu czy demencja. Psychologiczna ocena geriatryczna pozwala na wczesne rozpoznanie tych problemów i opracowanie odpowiedniego planu terapeutycznego.
Wsparcie Emocjonalne: Proces starzenia się może być trudny emocjonalnie, zwłaszcza w przypadku utraty bliskich, zmian w zdolnościach fizycznych i utraty niezależności. Psychologiczna ocena geriatryczna zapewnia wsparcie emocjonalne seniorom, pomagając im radzić sobie z trudnościami i poprawiając jakość życia.
Ocena Funkcjonowania Psychospołecznego: Psychologiczna ocena geriatryczna pozwala także ocenić funkcjonowanie psychospołeczne seniorów, takie jak zdolność do radzenia sobie z codziennymi sytuacjami, relacje interpersonalne czy poziom wsparcia społecznego.
Zapobieganie Pogorszeniu Stanu Psychicznego: Wczesne wykrycie i interwencja w przypadku problemów psychicznych może zapobiec ich nasileniu się i pogorszeniu stanu zdrowia psychicznego seniorów.
Scroll to Top